قوانین کنسلی ایرلاین کاسپین

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

از 30 دقیقه قبل به بعد از پرواز

R,P,H,S,X,N,W,Q,Z,J
%30 جریمه
%50 جریمه
M
%40 جریمه
%70 جریمه
L,K
%50 جریمه
%80 جریمه
I,D,U,F,A,V
%100 جریمه
%100 جریمه