اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد پرواز خارجی با توجه به شیوع ویروس کرونا[مشاهده جزئیات]
قوانین کنسلی ایرلاین قشم ایر

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا ساعت 12 ظهر سه روز قبل از پرواز

تا ساعت 12 یک روز قبل از پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 2 ساعت به پرواز

از 2 ساعت به پرواز به بعد

A,R,Y
%30 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
V,M,Q,K,N
%40 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
D,U,L
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه