اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد پرواز خارجی با توجه به شیوع ویروس کرونا[مشاهده جزئیات]
قوانین کنسلی ایرلاین سپهران

رده - کلاس نرخی

72 ساعت قبل از پرواز

72 تا 48 ساعت قبل از پرواز

48تا 24 ساعت قبل از پرواز

24تا 12ساعت قبل از پرواز

تا 12 ساعت قبل پرواز

no show

GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
%95 جریمه
%95 جریمه
%95 جریمه
%96 جریمه
%96 جریمه
%96 جریمه
P,PV,LV,V,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%85 جریمه
%85 جریمه
%85 جریمه